ΕΙΣΑΓΩΓΗ

>Α) Αλυσίδες Markov (Markov Chains) και Hidden Markov Model (HMM)

>Β) Tεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (Artificial Neural Networks)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ